Yönetim Kurulu

Vakfı temsil etmeye yetkili Yönetim Kurulu (7) asil, (5) yedek üyeden oluşur. Şanlıurfa Valisi ve kültür konularına bakan Vali Yardımcısı Yönetim Kurulunun daimi üyesidirler. Diğer (5) asil ve (5) yedek üye Mütevelli Heyet tarafından gizli veya açık oyla seçilir. Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulunun daimi başkanıdır. Bu sıfatla aynı zamanda Vakıf başkanıdır.
Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından (1) ikinci başkan ve (1) sayman üyeyi seçer.

Yönetim Kurulu toplantılarını başkan yönetir, başkanın bulunmadığı toplantıları ikinci başkan yönetir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri iki yıldır. Arka arkaya özürsüz olarak üç ve yılda altı defa toplantıya iştirak etmeyen üyelerin görevleri sona erer. Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde sırasıyla yedek üyeler davet olunur. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve yarıdan bir fazla üyenin toplantıya katılmasıyla toplanır, ayrıca başkan gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantılarda gündemi başkan tespit eder, gündemde olmayan hususlar Yönetim Kurulu üyelerince gündeme aldırılabilir, kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olmasında başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Karar noterlikçe onaylı karar defterine geçirilir ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılmalarından dolayı herhangi bir ücret almazlar.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
 

Yönetim kurulu vakfın her bakımdan yöneticisi ve temsilcisidir. Mevzuattan doğan, vakfı senedinde gösterilen ve mütevelli heyetçe kendisine verilen her türlü görevleri ve faaliyetleri yürütür, bunun için gerekli kararları alır ve yürütür.
Yönetim Kurulunun Görevleri Şunlardır;

 1. Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek ve bunun için gerekli ve yararlı gördüğü her türlü çalışmaları yapmak.
 2. Vakfın gelirini arttırıcı tedbirler almak.
 3. Vakfın gelir ve gider bütçesini hazırlamak ve yürütmek, ilgililere harcama yetkisi vermek,
 4. Vakfın kadrolarını tespit etmek ve personelini atamak, görev yerini değiştirmek ve görevine son vermek, ücretini tespit etmek, özlük dosyasını hazırlamak,
 5. Geçici görevle başka yerlere gönderdiği yönetim kurulu üyelerine ve diğer görevlilere verilecek yolluk ve harcırahı tespit etmek.
 6. Vakıf için gerekli demirbaş, makine ve teczihazlar gibi menkul malların alımına karar vermek.
 7. Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni alınarak taşınmaz mal alınması, satılması, ipotek edilmesi borç sözleşmesi ile mal alınması hakkında karar vermek.
 8. Taşınmaz kiralamak veya kiraya vermek, Tesislerin işletme biçimini tespit etmek veya değiştirmeye karar vermek.
 9. Vakfın amacını bozmamak kaydı ile vakfın taşınmazları üzerinde ayni haklara ilişkin tasarruflarda bulunmak.
 10. Vakfa yapılacak menkul ve gayrimenkul gibi her türlü hibe ve teberrular hakkında karar vermek.
 11. Vakfın yıllık bilanço ve gelir-gider tablosunu yapmak, yönetim kurulu çalışmalarına açıklayan rapor tanzim etmek.
 12. Vakıf hesap ve defterlerinin mevzuata uygun bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 13. Vakfı; yargı organları, idari makamlar, gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar karşısında temsil etmek, yukarıda belirtilen işlemleri yerine getirmek, hertürlü muameleleri yapmak amacıyla yetki vermek, vekil atamak.