Yayın İlke ve Üsulleri

ŞURKAV YAYINLARI; YAYIN İLKE VE USULLERİ

Yayın başka bir yerde yayımlanmamış olmalı, tekrar basımlarda eser gözden geçirilmiş ya da güncellenmiş olmalı, basılı veya e-yayın olarak yayınlama hakkı telif alınmadan verilmeli,

 1. Urfa konulu doğru, güvenilir memleket ve toplum yararlı olmalı,

 2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı, incitici, yanıltıcı olmamalı,

 3. Cinsiyet, ırk, renk veya etnik köken, tabiiyet, din, mezhep, dil, felsefî inanç veya siyasî düşünce, engellilik, yaş, sosyal köken, servet, doğum yeri ve herhangi bir ayrımcılığı içermemeli veya teşvik etmemeli,

 4. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan, iftira niteliği taşıyan, kin, nefret vb. suça teşvik imkânı vermemeli, özel yaşamın dokunulmazlığını ihlâl etmemeli,

 5. Yayınlanacak eserler yönetim kurulu kararı ile alanında akademik karayer yapmış akademisyen veya uzmanlara inceletilmeli, raporları doğrultusunda yönetim kurulu kararı alınarak yayınlanmalı

 6. Yayın evleri veya yazarlarca basılan kitap vb. yayınların vakfımız bütçesinden satın alınmamalı

 7. Yayınlanacak eser baskıya hazır formatta(.doc) veya (.docx) formatıyla 2 adet protipi de incelenmek üzere idareye verilmeli

A. Kitap
Metin

 1. İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.

 2. Eser, “Microsoft Word” programında 12 punto ile ve 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır.

 3. Yazı karakteri Times New Roman olmalıdır.

 4. Paragraf girintileri için 0,8 cm boşluk bırakılmalıdır.

 5. Sayfa düzeninde Word belgesinin otomatik olarak bıraktığı üst ve alt, sağ ve sol boşluklar esastır.

 6. Ana başlıklar büyük harflerle; ara ve alt başlıklar ise ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

 7. Eserde, Latin alfabesi dışında başka bir alfabeyle (Arap alfabesi, Grekçe alfabesi vb.) yazılmış bölümler metinde olması gereken yere yazar tarafından yerleştirilmeli, farklı olan yazı tipi Kuruma iletilmelidir.

 8. Tercüme eserlerin orijinal dilindeki adı Kuruma bildirilmelidir.

Alıntılar

 1. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilmelidir.

 2. Alıntılar 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden ve sol taraftan 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde 1 punto küçük yazılmalıdır.

Dipnotlar

 1. 10 punto ile tek satır aralığında ve aynı yazı karakterinde yazılmalıdır.

 2. Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler, ansiklopedi veya dergi adları) italik olmalı ve sırasıyla yazarın adı, soyadı, kaynağın adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek:
– Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C 6, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2011, s. 189. 

 1. Dipnotlardaki makale veya ansiklopedi madde isimleri tırnak içinde düz, süreli yayın veya ansiklopedi ismi ise italik yazılmalıdır.

 2. Dipnotlardaki makale ve ansiklopedi maddeleri için sırasıyla yazarın adı ve soyadı, makalenin adı, süreli yayın sayısı/cilt sayısı, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek:
– Firdevs Canbaz, “Yumuşak, Kısa Kısa (Küçürek Öykünün) Tanımı, İmkânları ve Sorunları”, Erdem, S 65, Ankara 2013, s.5.
– Ömer Faruk Akün, “Mehmed Fuad Köprülü” İslam Ansiklopedisi, C 28, İstanbul 2013, s. 473.

 1. Dipnottaki bildiri isimleri tırnak içinde düz, bilimsel etkinliğin adı ise italik yazılmalıdır. Ve sırasıyla yazarın soyadı ve adı, bildirinin başlığı, kongre/sempozyum vb. etkinliğin adı, etkinliğin düzenlendiği yer ve tarih, editörün adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa aralığı yazılacaktır.

Örnek:
– Şimşir, Bilal N., “Atatürk ve Avusturalya”, Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, 12-16 Kasım 2007, C I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010, s.35-73.

 1. İkiden fazla yazarlı kaynaklar için ilk iki yazarın adı belirtilmeli, diğerleri için vd. harfleri kullanılmalıdır. Ancak kaynakçada bütün yazarların isimleri yer almalıdır.

Örnek:
– Filiz Kılıç, İsmail Hakkı Aksoyak, vd., Şair Tezkireleri, Grafiker, Ankara 2011, s. 112. 

 1. Tercüme eserler için sırasıyla yazarın adı ve soyadı, eserin adı, tercümanın adı ve soyadı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek:
– Karl REICHL, Türk Boylarının Destanları, çev. Metin EKİCİ, Türk Dil Kurumu Ankara 2011, s. 93. 

 1. Hazırlanan eserler için sırasıyla hazırlayanın adı ve soyadı, eserin adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır. Yazarla birlikte hazırlayanı olan eserler için yazarın adı ve soyadı, eserin adı, hazırlayanın adı ve soyadı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnekler:
– Alimcan İnayet, Uygur Halk Destanları I, Türk Dil Kurumu, Ankara 2014, s. 83.
– İbnü’l-Emin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, haz. Müjgan Cunbur, C I, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1999,s. 96. 

 1. İnternet bağlantısı ile elde edilen kaynağın ismi tırnak içerisinde olmalı ve sırasıyla yazar adı ve soyadı, kaynağın adı, web sayfasının adresi, erişim tarihi ve saati belirtilmelidir.

Örnek:
– Filiz Kılıç, “Edebiyat Tarihimizin Vazgeçilmez Kaynakları: Şair Tezkireleri”, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10729,girisyazisipdf.pdf?0. 14/05/2015, sa. 14.45.

 1. Tekrarlanan atıflar için yazarın soyadı ve kaynağın türüne göre age., agm., agy., yazılmalı ve sayfa numarası eklenmelidir.

 2. Hazırlayan, derleyen ve çevirmenlerin kendilerine ait açıklamaları haz., drl., ve çev. kısaltmaları kullanılarak dipnot sistemiyle verilmelidir.

 3. Sinema Filmi, Videokaset, DVD, VCD kayıtları.

-Atatimur, E. (Yönetmen), (2008, 4 Ocak). İlber Ortaylı ile…(Televizyon yayını). İstanbul ve Türkiye:TRT 2 Yayını.
-Akıncan, İ., (Besteci). (1990s).Marmara (Kayıt, H. Kazan) Alla Turca (CD), İstanbul: Kaf Müzik. (Kayıt Tarihi 2001).

 

Aa) Albüm Kitapları ve Kitap Ekleri

 1. Resim, şekil ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır. Yazılar 10 punto ve italik olmalıdır.

 2. Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.

 3. Albüm kitaplarında verilen bilgiler alıntı ise dipnot verilmelidir.

Kaynakça

 1. Eserin sonunda kaynakça verilmelidir. Kaynakça eserin özelliğine arşiv kaynakları, kitaplar, makaleler, tezler, ansiklopedi maddeleri vb. isimler altında gruplandırılabilir.

 2. Bu bölümde önce eser sahibinin soyadı sonra adı yer almalıdır. Kaynak ili ilgili diğer bilgiler “Dipnot” başlığı altında verilen kurallara göre sıralanmalıdır.

 3. Kaynakça soyadların alfabetik sıralamasına göre düzenlenmelidir.

 4. Kaynakçada sadece metin içinde kullanılan veya bilgi aktarılan eserler gösterilmelidir.

 5. Kitap, tez, ansiklopedi ve dergi adları italik; makale veya ansiklopedi madde isimleri ise tırnak içinde düz olmalıdır.

Örnekler:
– Gölen, Zafer, “1862 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları”, Belleten, C LXXV, S 273, Ankara 2011, s. 503-544.
– Karal, Enver Ziya,Osmanlı Tarihi , C 6, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2011. 
– Kılıç, Filiz, “Edebiyat Tarihimizin Vazgeçilmez Kaynakları: Şair Tezkireleri”, 14/05/2015, sa. 14.45, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10729,girisyazisipdf.pdf.

 1. Makalelerin ve ansiklopedi maddelerinin bulundukları yayım içerisinde hangi sayfalar arasında olduğu gösterilmelidir.

Örnekler:
– Firdevs Canbaz, “Yumuşak, Kısa Kısa (Küçürek Öykünün) Tanımı, İmkânları ve Sorunları”, Erdem, S 65, Ankara 2013, s.1-10.
– Ömer Faruk Akün, “Mehmed Fuad Köprülü” İslam Ansiklopedisi, C 28, İstanbul 2013, s. 471-486.
B. Makale/Dergi
Metin

 1. İmla kurallarında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınmalıdır.

 2. Makale, “Microsoft Word” programında 10 punto ile ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

 3. Yazı karakteri Times New Roman olmalıdır.

 4. Paragraf girintileri için 0,8 cm boşluk bırakılmalıdır.

 5. Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 12nk aralık bıraktıktan sonra 10 punto ve ortaya hizalı olarak yazılmalıdır. (*)  işareti ile sayfanın altına unvan, adres ve e-posta bilgileri 8 punto olarak verilmelidir.

 6. Makale ve çevirilerde, metinden bağımsız olarak 100 – 200 kelime arasında özet ile anahtar kelimeler bulunmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 4, en çok 8 anahtar kelime verilmelidir.

 7. Ana başlıklar büyük harflerle; ara ve alt başlıklar ise ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle ve koyu yazılmalıdır.

 8. Tercüme makalelerin orijinal dilindeki adı Kuruma bildirilmelidir.

Alıntılar

 1. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilmelidir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

 2. Alıntılar 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden ve sol taraftan 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde 1 punto küçük yazılmalıdır.

Dipnotlar

 1. 8 punto ile tek satır aralığında ve aynı yazı karakterinde yazılmalıdır.

 2. Dipnotlarda kaynak adları (kitaplar, tezler, ansiklopedi veya dergi adları) italik olmalı ve sırasıyla yazarın adı, soyadı, kaynağın adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek:
– Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C 6, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2011, s. 189. 

 1. Dipnotlardaki makale veya ansiklopedi madde isimleri tırnak içinde düz, süreli yayın veya ansiklopedi ismi ise italik yazılmalıdır.

 2. Dipnotlardaki makale ve ansiklopedi maddeleri için sırasıyla yazarın adı ve soyadı, makalenin adı, süreli yayın sayısı/cilt sayısı, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnekler:
– Firdevs Canbaz, “Yumuşak, Kısa Kısa (Küçürek Öykünün) Tanımı, İmkânları ve Sorunları”, Erdem, S 65, Ankara 2013, s.5. 
– Ömer Faruk Akün, “Mehmed Fuad Köprülü” İslam Ansiklopedisi, C 28, İstanbul 2013, s. 473. 

 1. Dipnottaki bildiri isimleri tırnak içinde düz, bilimsel etkinliğin adı ise italik yazılmalıdır. Ve sırasıyla yazarın soyadı ve adı, bildirinin başlığı, kongre/sempozyum vb. etkinliğin adı, etkinliğin düzenlendiği yer ve tarih, editörün adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa aralığı yazılacaktır.

Örnek:
– Şimşir, Bilal N., “Atatürk ve Avusturalya”, Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, Ankara, 12-16 Kasım 2007, C I, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010, s.35-73.

 1. İkiden fazla yazarlı kaynaklar için ilk iki yazarın adı belirtilmeli, diğerleri için vd. harfleri kullanılmalıdır. Ancak kaynakçada bütün yazarların isimleri yer almalıdır.

Örnek:
– Filiz Kılıç, İsmail Hakkı Aksoyak, vd., Şair Tezkireleri, Grafiker, Ankara 2011, s. 112. 

 1. Tercüme eserler için sırasıyla yazarın adı ve soyadı, eserin adı, tercümanın adı ve soyadı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnek:
– Karl REICHL, Türk Boylarının Destanları, çev. Metin EKİCİ, Türk Dil Kurumu Ankara 2011, s. 93.

 1. Hazırlanan eserler için sırasıyla hazırlayanın adı ve soyadı, eserin adı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır. Yazarla birlikte hazırlayanı olan eserler için yazarın adı ve soyadı, eserin adı, hazırlayanın adı ve soyadı, cilt sayısı (varsa), yayınevi, yayın yeri ve tarihi ile sayfa numarası yazılmalıdır.

Örnekler:
– Alimcan İnayet, Uygur Halk Destanları I, Türk Dil Kurumu, Ankara 2014, s. 83.
– İbnü’l-Emin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, haz. Müjgan Cunbur, C I, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1999, s. 96. 

 1. İnternet bağlantısı ile elde edilen kaynağın ismi tırnak içerisinde olmalı ve sırasıyla yazar adı ve soyadı, kaynağın adı, web sayfasının adresi, erişim tarihi ve saati belirtilmelidir.

Örnek:
– Filiz Kılıç, “Edebiyat Tarihimizin Vazgeçilmez Kaynakları: Şair Tezkireleri”, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10729,girisyazisipdf.pdf?0. 14/05/2015, sa. 14.45. 

 1. Tekrarlanan atıflar için yazarın soyadı ve kaynağın türüne göre age., agm., agy., yazılmalı ve sayfa numarası eklenmelidir.

 2. Hazırlayan, derleyen ve çevirmenlerin kendilerine ait açıklamaları haz., drl., ve çev. kısaltmaları kullanılarak dipnot sistemiyle verilmelidir.

Ek ve Albümler

 1. Resim, şekil ve belge türünden tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır. Yazılar 10 punto ve italik olmalıdır.

 2. Metinde sayfa aralarına eklenecek olan şekiller için uygun büyüklükte boşluklar bırakılmalı veya resimlerin nereye geleceği anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.

Kaynakça

 1. Eserin sonunda kaynakça verilmelidir. Kaynakça eserin özelliğine arşiv kaynakları, kitaplar, makaleler, tezler, ansiklopedi maddeleri vb. isimler altında gruplandırılabilir.

 2. Bu bölümde önce eser sahibinin soyadı sonra adı yer almalıdır. Kaynak ili ilgili diğer bilgiler “Dipnot” başlığı altında verilen kurallara göre sıralanmalıdır.

 3. Kaynakça soyadların alfabetik sıralamasına göre düzenlenmelidir.

 4. Kaynakçada sadece metin içinde kullanılan veya bilgi aktarılan eserler gösterilmelidir.

 5. Kitap, tez, ansiklopedi ve dergi adları italik; makale veya ansiklopedi madde isimleri ise tırnak içinde düz olmalıdır.

Örnekler:
– Gölen, Zafer, “1862 Karadağ Askerî Harekâtı ve Sonuçları”, Belleten, C LXXV, S 273, Ankara 2011, s. 503-544.
– Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C 6, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2011. 
– Kılıç, Filiz, “Edebiyat Tarihimizin Vazgeçilmez Kaynakları: Şair Tezkireleri”, 14/05/2015, sa. 14.45, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10729,girisyazisipdf.pdf?0.

 1. Makalelerin ve ansiklopedi maddelerinin bulundukları yayım içerisinde hangi sayfalar arasında olduğu gösterilmelidir.

Örnekler:
– Firdevs Canbaz, “Yumuşak, Kısa Kısa (Küçürek Öykünün) Tanımı, İmkânları ve Sorunları”, Erdem, S 65, Ankara 2013, s.1-10.
– Ömer Faruk Akün, “Mehmed Fuad Köprülü” İslam Ansiklopedisi, C 28, İstanbul 2013, s. 471-486.