Genel Sekreterlik

Şükrü ÜZÜMCÜ – Genel Sekreter

 

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Vakıf Genel Sekreteri, Vakıf idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından başkana ve yönetim kuruluna karşı sorumludur. Başkan ve yönetim kurulunun verdiği talimatları aynen uygular. Genel Sekreter, vakıf idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir ve bu işlemlerde vakıf başkanıyla yönetim kuruluna karşı sorumludur.

A) Vakıf Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Vakıf Yönetim Kurulunun kararlarını ilgili birimlere iletmek,

B) Vakıf toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalatmak, karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek,

C) Vakfa yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, Vakıf organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imza atmak.

D) Kiraya verilen işyerlerinin kiralarını zamanında yatırıp yatırmadıklarını takip etmek, kirayı geciktiren kiracılara noter marifetiyle ihtarname gönderip, kira ödemede sorun çıkaran kiracıların dosyalarını hukuki işlem yapılması için vakıf avukatına tevdi etmek.

E) Vakıf bünyesinde açılacak olan kursların dönem sonuna kadar düzenli yapılabilmesi için kursların her ay denetlenmelerini sağlamak, kurslarla ilgili yapılacak olan etkinliklerin tarihini belirleyip düzenlemek, kurslarda eksiklik görülmesi halinde yönetim kuruluna bilgi vermek.

F) Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak, Başkan ve II. Başkan tarafından imzalanacak yazışmaları yürütmek, protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

G) Vakıf idari teşkilatında bulunan birimlerin ve Vakfımızın bağlı ortaklıklarının verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Vakıf idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

H) Vakıf organlarınca alınan kararları takip etmek, sonuçlandırmak ve kararların gereğinin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

I) Vakıf personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek. Vakıf personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

İ) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek, Vakıf Web sayfası dahil yayın işlerini yönetmek, Vakıf Başkanı ve yönetim kurulunun bilgisi dahilinde basın bültenlerinin hazırlanması ve duyurulması işlemlerini yapmak.

J) Vakıf iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

K) İşlerin aksamaması için personeli lüzumlu gördüğü hallerde mesai sonrası ve hafta sonları çalıştırıp mesai ücretini ödemek.

L) Görevli veya izinli olduğu sürelerde Vakıf personelinden bu görevi yürütebilecek niteliklere haiz bir kişiyi genel sekreterliğe vekâlet etmek üzere Vakıf Başkanı’nın onayına sunmak.