Mütevelli Heyeti Üyeleri

Vakfımız mütevelli heyet üyelerinden ebediyete intikal etmiş üyelerimize Allah’tan rahmet diliyor, Saygı ve Minnetle anıyoruz.

B- Üye Alımı

I. Vakıf, hizmetlerinin devamı için her yıl alınacak üye sayısı, ikiyi geçemez. Alınacak üyeler, talepleri halinde aşağıdaki şartlarla ve aşağıdaki şartları taşıyan kişiler arasından belirlenir:

1.Kategori; Her yıl Kültür, sanat, turizm, edebiyat, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve spor konularında Şanlıurfa’ya hizmetleri ve/veya bu hususlarda eser yayınlamış olma gibi katkıları bulunanlar arasından yönetim kurulunca uygun görülen gerçek kişiler.

2.Kategori; O yıl için belirlenmiş olan en yüksek devlet memuru brüt aylığının en az 10 katı tutarında nakdi veya eşdeğeri olan aynı bağış yaparak katkıda bulunanlar arasından yönetim kurulunca uygun görülen gerçek veya tüzel kişiler.

3 Her yıl alınacak üyelerden en az birinin 1. kategoriden olması zorunludur.

II. Yönetim kurulunca önerilen adaylar arasından genel kurulda en çok oyu olan kişiler kendi kategorisinden üye olarak seçilmiş olur. Oylama, adayların isimlerinin ve kategorilerinin yazılı olduğu pusulalarda, mütevelli heyetince işaretleme suretiyle gizli olarak yapılır. Bu pusulalar, Genel Sekreterlikçe hazırlanır. Oylamayı divan başkanı yönetir. Oyların eşit olması halinde eşit oy alanlar Genel Kurulda yeniden oylanır. Tekrar eşitlik olması halinde kazanan adayın belirlenmesi için Genel Kurul huzurunda kura çekilir.

III. Kuruluşta kurumlarını temsilen Vakıf senedinde mütevelli heyet üyesi olarak yer alanlar görevlerinden ayrıldıklarında mütevelli heyet üyelikleri devam eder. Sonradan kurumlarını temsilen mütevelli heyete katılanların üyelikleri kurumlarındaki görev süreleri ile sınırlıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREVLERİ

Madde-8:

(1) Vakıf amacını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapmak, bu çabaları programa alıp yürütülmesini, düzenlemek, denetlemek,

(2) Yönetim Kurulunun seçimle gelecek olan asil ve yedek üyelerini açık ve gizli oyla seçmek, aklamak

(3) Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini açık veya gizli oyla seçmek,

(4) Yönetim Kurulunca düzenlenen çalışma raporu ile bilanço ve gelir ve giderlerini incelemek, ibrası hakkında karar vermek,

(5) Denetim Kurulunun raporlarını incelemek ve ibra etmek,

(6) Vakıf senedinde değişiklik yapmaya karar vermek,

(7) Yönetim Kurulunca sunulan diğer işleri görüşüp karara bağlamak,

(8) Vakfın feshi veya tasfiyesine karar vermek.

(9) Kanunca ve ilgili mevzuatla verilen diğer yetkileri kullanmak

MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTILARI

Madde-9:

a) Olağan toplantılar:

 1. Mütevelli Heyet her yılın MAYIS ve KASIM ayının ilk cumartesi günü saat 10’da kendiliğinden toplanır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı günü ve saati müteakip cumartesi günü aynı saattedir.
 2. Olağan toplantı yeri ve gündemi, toplantı gününden en az 10 gün öncesinden üyelere duyurulur. Duyuru ve bildirimler, üyenin bildirmiş olduğu e-postayla, SMS ile ve elektronik imza ile yapılabilir
 3. Mütevelli Heyet, ilk toplantıda üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ile toplanır. 4. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanmaz ise müteakip hafta yapılacak toplantı, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilir.
 4. Belli gün, saat ve yerde toplanarak genel kurulu teşkil eden Mütevelli Heyette Kararlar toplantıya katılan mütevelli heyet üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten temsil caiz değildir.
 5. Mütevelli Heyet Toplantısından önce üyeler, hazırlanan hazirun listesindeki adlarının hizasını imza ederler.
 6. Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip açık oyla seçilerek divan teşekkül ettirilir.
 7. Toplantı tutanakları ve hazirun listesi bu başkanlık divanınca imzalanır.

b) Olağanüstü toplantılar;

 1. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya Mütevelli Heyetini oluşturan üyelerin 1/3′ ünün imzalı talebiyle veyahut Denetim Kurulunun yazılı başvurusu üzerine Mütevelli Heyet olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir.
 2. Mütevelli Heyetini oluşturan üyelerin 1/3′ ünün imzalı talebi halinde ya da Denetim Kurulu’nun yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu başvuruları izleyen bir ay içerisinde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Bu hallerde toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.
 3. Yönetimin gerekli gördüğü durumlarda gerçekleşen olağanüstü toplantılarda toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğu, karar yeter sayısı ise toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.
 4. Toplantılar, toplanma tarihinden en az beş gün öncesinden Mütevelli Heyet üyelerine duyurulur. Duyurular, üyenin bildirdiği e-posta aracılığı ve/veya SMS ile de yapılabilir.
 5. Diğer hususlar yönünden olağan toplantı hükümleri kıyasen uygulanır.

c) Olağan veya olağanüstü toplantı ayrımı yapılmaksızın, Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, vakfın feshi ve tasfiyesi gibi kararların alınabilmesi için, ilk toplantıda mütevelli heyet üye sayısının en az 2/3 ‘ünün, ikinci toplantıda ise salt çoğunluğunun hazır bulunması zorunlu olup, karar yeter sayısı toplantıya katılanların 2/3’ dür.