Denetleme Kurulu

Denetleme kurulu, yönetim kurulu çalışmaları ve hesapları hakkında vakıf mütevelli heyetine bilgi vermek için kurulmuş bir organdır.

Denetleme kurulu; mütevelli heyetin kendi üyeleri arasından veya hariçten seçeceği iki asil ve iki yedek üyeden oluşur. Kurulun görev süresi iki yıldır.

DENETLEME KURUL ÜYELERİ

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetleme kurulu, vakfın yönetim ve işletme ile ilgili bütün evrak, defter ve vesikalarını, yönetim kurulu kararlarına, vakıf senedi ve vakıf amacına uygunluğunu inceler ve denetler, hesap dönemi sonu itibariyle düzenlenecek rapor en geç 15 Ocak tarihine kadar mütevelli heyetine gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir. Ayrıca, denetçiler her üç ayda bir vakfın gelir ve giderleri ile evraklarını ve kayıtlarını inceleyerek, sonucu ve tavsiyelerini bir raporla yönetim kuruluna bildirirler. Denetleme kurulu üyelerine verilecek ücret mütevelli heyetince belirlenir.